1. Onze facturen zijn contant betaalbaar in onze maatschappelijke zetel.
2. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op haar vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsrente verschuldigd van 2% per maand. Daarenboven wordt, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, het schuldsaldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 12%, met een minimum van €50 en een maximum van €1500, zelfs ingeval van toekenning van termijnen van respijt.
3. Eigendomsvoorbehoud : Alles geleverde goederen blijven onze eigendom zolang ze niet volledig betaald zijn.
4. Elke klacht dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de aflevering.
5. Ingeval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Kortrijk bevoegd.